ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และมาตรฐานความปลอดภัยของอาหาร

หัวข้อการฝึกอบรม : ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และมาตรฐานความปลอดภัยของอาหาร

วันที่ 1

 • 1. สูตรและวิธีการทำเครื่องดื่ม “ร้อน”
 • 2. ลักษณะและจุดเด่นของเครื่องดื่ม “ร้อน” แต่ละรายการ
 • 3. สูตรและวิธีการทำเครื่องดื่ม “เย็น”
 • 4. ลักษณะและจุดเด่นของเครื่องดื่ม “เย็น” แต่ละรายการ
 • 5. สูตรและวิธีการทำเครื่องดื่ม “ปั่น”
 • 6. ลักษณะและจุดเด่นของเครื่องดื่ม “ปั่น” แต่ละรายการ
 • 7. สูตรและวิธีการทำเครื่องดื่มอื่นๆ
 • 8. ลักษณะและจุดเด่นของเครื่องดื่มอื่นๆ แต่ละรายการ
 • 9. ความหมายและความสำคัญของการสุขาภิบาลอาหาร
 • 10. สื่อนำโรค และแหล่งที่มาของเชื้อโรค
 • 11. เกณฑ์มาตรฐานของสถานที่และสุขอนามัยของผู้ปรุง ประกอบ และจำหน่ายอาหาร/เครื่องดื่ม
 • 12. บทบาทและหน้าที่ในการปฏิบัติตนตามมาตรฐานความปลอดภัยของอาหาร

หลักสูตร 2 วัน มูลค่า 6,000 บาท/ท่าน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม คุณถิงถิง 090-930-9340 | specialtycoffeelab@gmail.com | Download Map

รายละเอียดและเงื่อนไข

- ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าอบรมตามนัดหมาย กรุณาแจ้งล่วงหน้า 7วัน หากผิดเงื่อนไขทางศูนย์ฯ ขอสงวนสิทธิ์หักเงินค่าสำรองที่นั่ง ท่านละ 1,500 บาท

- หากมีข้อสงสัย ติดต่อสอบถามเพิ่มเติ่มได้ที่ 090-930-9340 ทั้งนี้เพื่อมิให้เป็นการเสียสิทธิ์สำหรับผู้ที่ต้องการสำรองที่นั่งท่านอื่น