ทางบริษัทถือว่าข้อมูลของท่านลูกค้าเป็นเรื่องสำคัญ ดังนั้นเราจึงมีการปกป้องรักษาข้อมูลเหล่านี้ไว้เป็นอย่างดี เราจะใช้ข้อมูลเหล่านี้ เพื่อติดต่อระหว่าง ท่านลูกค้ากับทางบริษัท หรือ เพื่อกระบวนการการซื้อขาย


การจัดเก็บข้อมูลส่วนตัว

เมื่อท่านลูกค้าสร้างบัญชี ผ่านแพลตฟอร์ม เราจัดเก็บข้อมูลของท่านดั่งนี้

- ชื่อ 

- นามสกุล

- อีเมล์

- เบอร์โทรศัพพท์

- แฟ็กซ์

- ที่อยู่ (ปัจจุบัน)

- รหัสของบัญชี


ท่านควรอัพเดทข้อมูลของท่านให้เป็นปัจจุบัน และแจ้งให้เราทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่าง ๆ เราสงวนสิทธิที่จะร้องขอเอกสารเพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบยืนยันว่าข้อมูลที่ท่านให้มานั้นถูกต้อง


การใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว

เราใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านแก่บุคคลภายนอก เพียงเพื่อให้กระบวนการซื้อขาย ครบถ้วยเท่านั้น


การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

ทางบริษัทมีการตรวจสอบประสิทธิภาพของนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นประจำ เราขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนได้ตลอดเวลา การเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวจะถูกประกาศหรือตีพิมพ์ไว้ใน /privacy-policy


สิทธิของพีเบอร์รี่

ท่านรับทราบและตกลงว่า พีเบอร์รี่มีสิทธิในการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวแก่ หน่วยงานผู้มีอำนาจทางกฎหมาย หน่วยงานการกำกับควบคุมดูแล หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเกี่ยวกับภาษี หน่วยงานในการบังคับใช้กฎหมาย และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือเจ้าของสิทธิต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง หากพีเบอร์รี่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านนั้นจำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามหน้าที่ ความรับผิดขอบ การจัดการและข้อตกลง ไม่ว่าโดยสมัครใจหรือการบังคับ เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ความร่วมมือกับคำสั่ง การสอบสวน และ/หรือการร้องขอในรูปแบบต่าง ๆ ของหน่วยงานนั้น ๆ ภายใต้การบังคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ท่านตกลงว่าจะไม่ฟ้องร้องดำเนินคดีหรือดำเนินการใด ๆ ต่อพีเบอร์รี่ และสละสิทธิเรียกร้องหรือสิทธิอื่นใดอันมีต่อ ลาซาด้า ที่อาจเกิดขึ้นจากการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านภายใต้สถานการณ์ดังกล่าวข้างต้น

การติดต่อพีเบอร์รี่

หากท่านต้องการ ขอเรียกดูข้อมูลและ/หรือข้อมูลส่วนตัว มีคำถาม ความคิดเห็น ข้อกังวล หรือขอความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค กรุณาติดต่อเรา 026812424 หรือแจ้งผ่านทางอีเมล์ service@peaberryltd.com