ทักษะพื้นฐานการบริหารงานสำหรับหัวหน้างาน

หัวข้อการฝึกอบรม : ทักษะพื้นฐานการบริหารงานสำหรับหัวหน้างาน

วันที่ 1

 • 1. บทบาทของหัวหน้างาน . . . กับการบริหารงาน
 • 2. การบริหารบุคลากร (Human Resources Management)
  • หัวหน้า หรือ ผู้บริหาร หมายถึง ?
  • - ขั้นตอนที่ 1 การเข้าใจความแตกต่างของแต่ละบุคคล
  • - ขั้นตอนที่ 2 การสั่งงาน
  • - ขั้นตอนที่ 3 การติดตามผล
  • - ขั้นตอนที่ 4 การชมเชย / ลงโทษ
  • - ขั้นตอนที่ 5 มอบสิ่งชดเชย (ตามสถานการณ์)
 • 3. การบริหารธุรกิจ (Business Management)
 • 4. การบริหารการขาย (Sales Management)
 • 5. การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relations Management)
 • 6. เทคนิคในการเสนอขาย
 • 7. ตัวอย่างการพูดเสนอขาย

หลักสูตร 2 วัน มูลค่า 6,000 บาท/ท่าน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม คุณถิงถิง 090-930-9340 | specialtycoffeelab@gmail.com | Download Map

ลงทะเบียน

* เลือกวันที่

* ชื่อ-นามสกุล

* อีเมลล์

* เบอร์โทรศัพท์

ข้อความ

รายละเอียดและเงื่อนไข

- ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าอบรมตามนัดหมาย กรุณาแจ้งล่วงหน้า 7วัน หากผิดเงื่อนไขทางศูนย์ฯ ขอสงวนสิทธิ์หักเงินค่าสำรองที่นั่ง ท่านละ 1,500 บาท

- หากมีข้อสงสัย ติดต่อสอบถามเพิ่มเติ่มได้ที่ 090-930-9340 ทั้งนี้เพื่อมิให้เป็นการเสียสิทธิ์สำหรับผู้ที่ต้องการสำรองที่นั่งท่านอื่น