เงื่อนไขการรับประกัน

 • 1. บริษัท พีเบอร์รี่ จำกัด จะทำการชดเชยหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ที่เสียหายทั้งหมด ให้ในกรณีตัวเครื่องเกิดการชำรุดเสียหายโดยที่ไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุ หรืออุปกรณ์ถูกกระทำ ให้ชำรุดเสียหาย, ปัญหาที่เกี่ยวกับน้ำหรือการใช้งานผิดประเภท ปัญหาที่เกิดจากการประกอบจากทางโรงงาน ภายในระยะเวลา 1 ปี (12 เดือน) นับจากวันที่มีการส่งของ หรือดูจากวันที่มีการติดตั้ง
 • 2. ชิ้นส่วนที่เสียหายจะต้องถูกส่งให้โรงงานผู้ผลิตเครื่อง ภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัท พีเบอร์รี่ จำกัด มีสิทธิที่ปฏิเสธการรับประกันทุกชนิด หากหลักฐานนั้น ไม่เพียงพอ ที่จะพิสูจน์ได้ว่า สาเหตุของความเสียหายไม่ได้เกิดจากการใช้งานที่ผิดจุดประสงค์
 • 3. การรับประกันอุปกรณ์จากบริษัท พีเบอร์รี่ จำกัด ใช้สำหรับผู้ซื้อ หรือเจ้าของผู้ใช้งาน โดยเฉพาะเท่านั้น
 • 4. ตัวแทนจำหน่ายจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าแรงทั้งหมดภายในระยะเวลาการประกันตามใบรับประกันสินค้า บริษัทฯ จะรับผิดชอบอบรมทรัพยากรบุคคลเพื่อรับมือกับปัญหา ทางเทคนิคและการบริการ
 • 5. การเข้าซ่อม หรือ เปลี่ยนอะไหล่ของตัวเครื่องจากช่างซ่อม ที่ไม่ได้รับมอบหมายจากทางบริษัทฯ มีผลทำให้การประกันสิ้นสุดลงทันที
 • 6. บริษัทฯ ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ Call Center ไว้บริการ ที่หมายเลข 02 681 2424 โดยเป็นการบริการทางโทรศัพท์ เพื่อให้คำปรึกษา และสนับสนุนทางเทคนิค โดยไม่คิด ค่าบริการให้กับลูกค้า ทั้งนี้ลูกค้าควรติดต่อผ่านทางตัวแทนจำหน่ายเบื้องต้นก่อน หรือ ติดต่อผ่านทางศูนย์ Call Center เท่านั้น แต่ไม่ควรติดต่อกับทางช่างซ่อมโดยตรง เพราะหากเกิดการซ่อม หรือ การแก้ไขที่ไม่ได้รับอนุญาตโดยตรงจากบริษัท อาจมีผลทำให้การรับประกันสิ้นสุดได้
 • 7. เงื่อนไขการรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายที่เกิดจาก : อุบัติเหตุ การใช้งานที่ไม่ถูกต้อง การใช้งานผิดจุดประสงค์ ความเสียหายจากการขนส่ง การปล่อยปะละเลย ความผิดปกติภายนอก แรงดันไฟฟ้า การปรับแต่งการกรองน้ำเองโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการกระทำที่ไม่ถูกต้องของลูกค้า
 • 8. เงื่อนไขการรับประกันโดยไม่คิดค่าบริการกับลูกค้า จะครอบคลุมเฉพาะกรณีที่เกิดจากการใช้งานเครื่องตามปกติ กรณีนอกเหนือจากนี้ ทางบริษัทฯ จะคิดค่าบริการกับลูกค้า ยกตัวอย่างเช่น กรณีสายไฟขาดจากสัตว์ต่างๆ, ความประมาทของผู้ใช้งาน ซึ่งเข้าใจคลาดเคลื่อนไปจากขั้นตอนกระบวนการใช้ซึ่งระบุในคู่มีอการใช้เครื่อง เป็นต้น
 • 9. การกรองน้ำที่เหมาะสมและการเปลี่ยนตัวกรองสม่ำเสมอ คือสิ่งจำเป็นในการรักษาอายุการประกันของเครื่องจากทางโรงงาน คำแนะนำควรติดต่อผู้เชี่ยวชาญในการเปลี่ยน ตัวกรองในพื้นที่บริการ และควรมีการตรวจสภาพน้ำเพื่อตรวจเช็คระบบการกรอง ข้อพึ่งระวัง เทศบาลอาจมีการเปลี่ยนแหล่งน้ำในแต่ละปี ดังนั้นการตรวจเช็คคุณภาพน้ำ เพิ่มเติ่มเป็นสิ่งที่จำเป็น (ศึกษาจากตาราง มาตรฐานน้ำที่เหมาะสมเพื่อรักษาสถานการณ์ประกัน)
 • 10. กรณีที่เกิดความเสียหายอันเป็นเหตุจากตัวเครื่องในเรื่องของชิ้นส่วนต่างๆ ภายในและภายนอกตัวเครื่อง จนเป็นเหตุให้บริษัทฯ ต้องยกเครื่องกลับมาตรวจเช็ค และซ่อมแซม ที่บริษัทฯ หากบริษัทฯ มีเครื่องสำรองให้ใช้ บริษัทฯ ไม่จำเป็นจะต้องนำเครื่องรุ่นเดียวกัน ขนาดเท่ากันเพื่อทดแทนให้ ทั้งนี้การพิจารณา และ การตัดสินใจขึ้นอยู่กับ บริษัท พีเบอร์รี่ จำกัด เท่านั้น ลูกค้าไม่สามารถเรียกร้อง ค่าชดเชย หรือ ค่าใช้จ่ายอื่นๆได้ ในกรณีข้างต้น
 • 11. หากมีการย้ายเครื่อง หรือ มีการเปลี่ยนแปลงผู้ครอบครอง กรุณาแจ้ง บริษัท พีเบอร์รี่ จำกัด มิฉะนั้น จะถือว่าสิ้นสุดการรับประกัน ทันที
 • 12. หากเกินระยะเวลาการให้รับประกัน ทางบริษัทฯจะคิดเงินค่าอะไหล่ ที่เสียหาย และค่าบริการ
 • 13. หากพบว่า หมายเลขเครื่องและใบรับประกันเครื่องถูกแก้ไข มีการลบทิ้ง ขีดฆ่า ทำลาย ไม่ว่ากรณีใดๆ จะถือว่าสิ้นสุดการรับประกันทันที
หมายเหตุ
 • 1. การเปลี่ยนสินค้า, ชิ้นส่วนใหม่ หรืออุปกรณ์ชิ้นใหม่ จากทางโรงงานขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทางบริษัท พีเบอร์รี่ จำกัด และ/หรือ โรงงานผู้ผลิตเครื่องจากตราสินค้าที่ทาง บริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนจำหน่ายโดยตรง
 • 2. ในกรณีที่สินค้าหรือชิ้นส่วนได้มีการตรวจสอบแล้วว่า เป็นความเสียหายภายใต้เงื่อนไขของการรับประกันการเปลี่ยนชิ้นส่วน หรือสินค้าจะถูกส่งให้ผู้ซื้อพร้อมค่าจัดส่ง
 • 3. ข้อกฎหมายต่างๆ ได้มีการบัญญัติไว้ภายใต้การซื้อขาย, การประกอบ, การติดตั้ง และ/หรือ การใช้สินค้าเพื่อวัตถุประสงค์ที่เหมาะสม ซึ่งอาจมีความหลากหลายตามแต่พื้นที่ และถึงแม้ว่า บริษัท พีเบอร์รี่ จำกัด จะมีความตั้งใจเพื่อให้แน่ใจได้ว่า สินค้าได้อยู่ภายใต้ข้อกฎหมายเหล่านั้น แต่ทั้งนี้ก็มิสามารถรับรองได้ถึงการใช้งานหรือการติดตั้งของผู้ใช้
 • 4. บริษัท พีเบอร์รี่ จำกัด จะรับผิดชอบสินค้าตามราคาที่ซื้อจริงของสินค้าและจะไม่รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดนอกเหนือจากนั้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อผลเสียหาย ที่เกิดขึ้น เช่น จากการได้รับบาดเจ็บของตัวบุคคล ทั้งทางตรงและทางอ้อม, จากการขาดความสามารถในการใช้งานสินค้าอย่างเหมาะสม หรือเกิดการสูญเสียรายได้ทางธุรกิจ หรือการสะดุดของธุรกิจ ซึ่งจะไม่สามารถใช้ในการเรียกร้องค่าเสียหายได้

เงื่อนไขออนไลน์

 • การสมัครสมาชิก
  ข้อมูลในการสมัครจะต้องเป็นข้อมูลที่จริง และ 1 ท่านควรจะมีเพียง 1 บัญชี
 • การสั่งซื้อสินค้า
  สินค้าบางอย่างอาจหมดคลัง จำเป็นต้องรอตามรอบการผลิตของโรงงาน
 • การจัดส่ง
  ทางบริษัทใช้บริการขนส่งของ ไปรษณีไทย และ Kerry Express เป็นหลัก แต่ในกรณีส่งออกต่างประเทศทางบริษัทพีเบอร์รี่จะเลือกใช้ TNT หรือ Fedex ส่งแทน
 • ราคาสินค้า
  ราคาที่ประกาศขาย: ราคาของสินค้าที่ต้องชำระโดยลูกค้าจะได้แก่ราคาที่ประกาศขาย ณ เวลาที่มีการส่งคำสั่งซื้อจากลูกค้าไปยังบริษัท (ผ่านทางเว็บไซต์) สงวนสิทธิที่จะแก้ไขราคาที่ประกาศขายในเวลาใด ๆ โดยไม่ต้องให้เหตุผลหรือคำบอกกล่าวล่วงหน้า
 • การชำระเงิน
  เลือกชำระได้ 3 ช่องทาง
  5.1 ชำระผ่านธนาคาร
  5.2 ชำระผ่าน Paysbuy
  5.3 ชำระหน้าร้าน
 • การยกเลิกคำสั่งซื้อ
  ทำได้เพียงวิธีเดียวคือการโทรมาที่ 02-6812424 ต่อ 1202 (เฉพาะเวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ 9:00-17:00 น.) แจ้งเลขคำสั่งซื้อ กับพนักงาน และจะต้องแจ้งภายใน 2-3 วัน หลังยืนยันการสั่งซื้อ มิเช่นนั้น จะไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้
 • การใช้ Coupon และ Voucher
  Coupon และ Voucher ใช้ลดได้เฉพาะบนเว็บไซต์เท่านั้น และจะมีสิทธิ์ใช้ได้จนถึงวันหมดอายุ
 • ระยะเวลารับประกันสินค้า
  สินค้าแต่ละประเภทจะมีการรับประกันสินค้าไม่เท่ากัน ดังนี้
  8.1 เครื่องชงกาแฟ ประกัน 3 ปี
  8.2 เครื่องบดเมล็ดกาแฟ 2 ปี
  8.3 เครื่องปั่น ?
  8.4 เครื่องกรองน้ำ ?
  8.5 เครื่องคั่วกาแฟ ?

 • การคืนเงิน บริษัท พีเบอร์รี่ จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน ในจุดนี้ทุกกรณี
 • บริษัท พีเบอร์รี่ จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อตกลง หรือยกเลิกโปรโมชั่นต่างๆได้ ในเวลาใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า