ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกาแฟ และ บาริสต้า

Fundamentals Coffee Knowledge & Basic Barista

ผู้เข้ารับการอบรมสามารถชงแฟได้อย่างถูกวิธี รวมทั้งสามารถประเมิน Espresso Shot ที่ดีได้ เพื่อปรับการบดกาแฟให้เหมาะสมและนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความรู้พื้นฐานการสร้างศิลปะบนฟองนม

Basic Latte Art

ผู้เข้ารับการอบรมสามารถสตรีมนมได้อย่างถูกวิธี และสามารถควบคุม Pitcher และการไหลของน้ำในการเทลวดลายต่างๆ ได้

ความรู้พื้นฐานการ Brewing

Basic Brewing

ผู้เข้ารับการอบรมสามารถ Brewing กาแฟได้อย่างถูกวิธี รวมทั้งสามารถประเมิน Espresso Shot ที่ดีได้ เพื่อปรับการบดกาแฟให้เหมาะสมและนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Advance Barista Skills

Advance Barista Skills

ผู้เข้ารับการอบรมสามารถ Brewing กาแฟได้อย่างถูกวิธี รวมทั้งสามารถประเมิน Espresso Shot ที่ดีได้ เพื่อปรับการบดกาแฟให้เหมาะสมและนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การประกอบธุรกิจ สำหรับร้านกาแฟ

Cafe & Coffee Shop Business Plans

ผู้เข้ารับการอบรมสามารถ Brewing กาแฟได้อย่างถูกวิธี รวมทั้งสามารถประเมิน Espresso Shot ที่ดีได้ เพื่อปรับการบดกาแฟให้เหมาะสมและนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ