การจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า และเทคนิคการเพิ่มยอดขาย

หัวข้อการฝึกอบรม : การจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า และเทคนิคการเพิ่มยอดขาย

วันที่ 1

 • 1. “ขั้นตอนการบริการ” คืออะไร ?
 • 2. การปฏิบัติงานตาม ขั้นตอนการบริการ “5 ขั้นตอน”
  • ขั้นตอนที่ 1 ทักทาย (Staff Greeting)
  • ขั้นตอนที่ 2 ค้นหาความต้องการ (Discover Needs)
  • ขั้นตอนที่ 3 แนะนำ (Recommend)
  • ขั้นตอนที่ 4 เสนอขายเพิ่ม (Up selling)
  • ขั้นตอนที่ 5 ส่งมอบ (Deliver)
 • 3. “ลูกค้า” คาดหวังอะไร ? จากการเข้ามาใช้บริการ
 • 4. คุณสมบัติทั้ง 7 ประการ ของนักบริการที่เป็นเลิศ
  • คุณสมบัติที่ 1 มีบุคลิกภาพและอัธยาศัยที่ดี
  • คุณสมบัติที่ 2 มีจิตสำนึกที่ดีในการให้บริการ (Service Mind)
  • คุณสมบัติที่ 3 มีความคิดเชิงบวก
  • คุณสมบัติที่ 4 มีความฉลาดทางอารมณ์ (E.Q.) ที่ดี
  • คุณสมบัติที่ 5 มีการสื่อสารที่ดี
  • คุณสมบัติที่ 6 มีการประสานงานที่ดี และการให้ความช่วยเหลือ
  • คุณสมบัติที่ 7 มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และมีความรับผิดชอบ

หลักสูตร 2 วัน มูลค่า 6,000 บาท/ท่าน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม คุณถิงถิง 090-930-9340 | specialtycoffeelab@gmail.com | Download Map

รายละเอียดและเงื่อนไข

- ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าอบรมตามนัดหมาย กรุณาแจ้งล่วงหน้า 7วัน หากผิดเงื่อนไขทางศูนย์ฯ ขอสงวนสิทธิ์หักเงินค่าสำรองที่นั่ง ท่านละ 1,500 บาท

- หากมีข้อสงสัย ติดต่อสอบถามเพิ่มเติ่มได้ที่ 090-930-9340 ทั้งนี้เพื่อมิให้เป็นการเสียสิทธิ์สำหรับผู้ที่ต้องการสำรองที่นั่งท่านอื่น